OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki ZPD CeBeA sp. z o. o. w Bochni

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki ZPD CeBeA sp. z o. o. w Bochni

  1. Rada Nadzorcza Spółki ZPD CeBeA sp. z o. o. w Bochni ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
  2. Konkurs obejmuje dwa etapy: etap I – ocenę formalno-prawną, etap II – przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju spółki, rozmowę kwalifikacyjną, rozstrzygnięcie konkursu.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty, w zaklejonej, nieopisanej nazwiskiem i adresem nadawcy kopercie, z napisem:

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZPD CeBeA sp. z o. o. w Bochni – NIE OTWIERAĆ

  • Oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 w Bochni lub przesłać na adres: ZPD CeBeA sp. z o. o. w BochniZygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Oferty winny być przygotowane wyłącznie w języku polskim. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Warunki konkursu i wymagania jakie musi spełniać Kandydat są określone
    w Regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie Spółki ZPD CeBeA sp. z o. o. w Bochni  Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia oraz na stronie internetowej Spółki https://cebeabochnia.pl w zakładce Kariera oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Politechniki Krakowskiej